Giắc nối nhanh máy hàn 10-25 ( 10 bộ đực- cái)

190,000