Tuốc nơ vít tô vít, Bộ tua vít Tuosen (4inch, 5inch, 6inch) – có từ tính

14,000