NỞ ĐÓNG

Liên hệ: 0986.283.186

Nở đóng hay nở đạn gồm có các loại sau:Nở đạn M6, Nở đạn M8, Nở đạn M10, Nở đạn M12, Nở đạn M8, Nở đạn M16, Nở đạn M20